eBoligadvokat

 

Lad boligadvokaten håndtere refusionsopgørelsen

En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværende, der er mellem køber og sælger under en bolighandel. Forudbetalte udgifter skal gøres op, så køber kan betale sin del af udgifterne.

En refusionsopgørelse er et juridisk dokument, der udarbejdes i forbindelse med en bolighandel. Dokumentet indeholder en opgørelse af de økonomiske forhold, der skal afregnes mellem køber og sælger ved overtagelse af en ejendom. Refusionsopgørelsen har til formål at sikre, at begge parter får dækket de udgifter, de har haft i forbindelse med ejendommen, og at de økonomiske mellemværender bliver korrekt afregnet.

Refusionsopgørelsen indeholder typisk en oversigt over de omkostninger, der er forbundet med ejendommen, såsom ejendomsskatter, grundejerforeningsbidrag, forsikringspræmier og eventuelle andre løbende udgifter. Disse udgifter fordeles mellem køber og sælger i forhold til overtagelsesdatoen, så hver part betaler sin andel af omkostningerne.

For at sikre, at refusionsopgørelsen udarbejdes korrekt og retfærdigt, er det vigtigt at have en dygtig og erfaren boligadvokat til at hjælpe med udarbejdelsen af opgørelsen. Når begge parter er enige om indholdet i refusionsopgørelsen, underskrives dokumentet, og de aftalte beløb afregnes mellem køber og sælger. Dette sker typisk ved, at beløbene modregnes i købesummen, eller at parterne udbetaler de relevante beløb til hinanden.

Når man taler om refusionsopgørelsen og forudbetale udgifter, handler det som regel om acontobeløb til vand, varme, el etc. Udgiftsposter som sælger allerede har betalt, men som i virkeligheden er købers ansvar fra overtagelsesdagen. De skal gøres op, så køber kan betale sælger det resterende beløb – eller omvendt hvis forbruget har været højere end antaget.

Men hvem gør hvad, og hvad skal du som køber være opmærksom på?

Hvem laver refusionsopgørelsen?

På overtagelsesdagen mødes du med sælger i din nye bolig for at aflæse forbrugsmålere, så sælgers faktiske forbrug kan holdes op mod de indbetalte aconto betalinger.

Det er forskelligt, om det er køber eller sælger, der udarbejder refusionsopgørelsen, men det er et vilkår, der fremgår af den købsaftale, du har underskrevet i forbindelse med handlen. Vil du være sikker på, at alt går rigtigt for sig, kan du med fordel påtage dig opgaven og få hjælp af din boligadvokat; ofte er det en del af pakken.

Viser det sig, at refusionssaldoen er i din – altså købers – favør, kan beløbet modregnes i den købesum, der er deponeret i sælgers bank. Alternativt sørger boligadvokaten for at indkræve beløbet hos sælger.

 

 

Ikke gør-det-selv-arbejde

Ligger ansvaret for refusionsopgørelsen hos dig, bør du som udgangspunkt bruge en professionel rådgiver til at udføre opgaven. Vælger du selv at lave refusionsopgørelsen, bør du som minimum få den kontrolleret hos din boligadvokat, så du sikrer dig, at det er de rigtige oplysninger, der ligger til grund for beregningerne og ikke mindst at du har husket alle omkostningerne.

Poster der typisk indgår i refusionsopgørelsen er:

– Ejendomsskatter

– Renovation og skortstensfejning

– Vand- og vandafledningsafgifter

– Kontingent til grundejerforeninger

– Eventuelle fællesudgifter

– El, vand og varme

– Sælgers andel af ejerskifteforsikringen

– Oliebeholdning v. olietank

– Overtagelse af lejer

– Overtagelse af lån/pantehæftelser

– Renter af deposita

Afhængig af din handel kan der være flere, færre eller andre poster, der skal tages højde for, og det er ikke et simpelt regnestykke, der skal laves. Refusionsopgørelsen er et kompliceret stykke arbejde, og for din egen økonomiske sikkerheds skyld, anbefaler vi altid, at du får hjælp fra en professionel rådgiver.